Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)

 

Είμαστε τα χαρτογραφικά σας δεδομένα...

Η εταιρεία OpenCartography παρέχει πλήρεις υπηρεσίες και προϊόντα σε θέματα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) σε όλη την Κύπρο, για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η εταιρική έδρα βρίσκεται στην Λευκωσία.

Your image
 

Είμαστε τα δορυφορικά σας δεδομένα...

Αναλύσεις δορυφορικών δεδομένων

Your image
 

Φωτογραμετρία και Τρισδιάστατη καταγραφή

Ψηφιακή καταγραφή κατασκευών και μνημείων

Your image
 

Γεωργία ακριβείας με χρήση UAV

Χαρτογράφηση της κατάστασης της βλάστησης και παραγωγή χαρτών για τον έλεγχό της

Your image

Η εταιρεία

Η εταιρεία Η εταιρεία Ανοικτή Χαρτογραφική (Open Cartography) δραστηριοποιείται στον τομέα της ψηφιακής χαρτογραφίας, της Γεωπληροφορικής και της διαδικτυακής χαρτογραφίας. Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες GIS για κρατικές υπηρεσίες, τον ιδιωτικό τομέα, Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. H εταιρεία παρέχει επίσης εκπαίδευση στα λογισμικά ArcGIS και Qgis. Η Ανοικτή Χαρτογραφική μπορεί να αναλάβει όλη τη διαδικασία απόκτησης και ανάλυσης δεδομένων μέχρι την αποτύπωσή τους σε ψηφιακούς χάρτες. Η αποστολή μας σε λύσεις ΓΣΠ (GIS) είναι να ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες των πελατών μας σε θέματα που άπτονται τα ΓΣΠ (GIS). Μπορείτε να βασιστείτε ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα μας πληρούν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας.

Sample title